اخبار/مقالات
تقویم اجرایی 98-97
برای دانلود تقویم اجرایی سال تحصیلی 98-97 دبستان نیک اختر (دوره دوم) اینجا کلیک کنید .

تقویم اجرایی 97-96
برای دانلود تقویم اجرایی سال تحصیلی 97 -96 دبستان نیک اختر (دوره اول) اینجا کلیک کنید

تقویم اجرایی97-96
برای دانلود تقویم اجرایی سال تحصیلی 97 -96 دبستان نیک اختر (دوره دوم) اینجا کلیک کنید

تقویم اجرایی 96-95
 
برای دانلود تقویم اجرایی سال تحصیلی 96 -95 دبستان نیک اختر (دوره اول) اینجا کلیک کنید

تقویم اجرایی 96-95
برای دانلود تقویم اجرایی سال تحصیلی 96 -95 دبستان نیک اختر (دوره دوم) اینجا کلیک کنید

تقویم اجرایی95-94
برای دانلود تقویم اجرایی سال تحصیلی 95 -94 دبستان نیک اختر (دوره اول و دوم) اینجا کلیک کنید

تقویم اجرایی 93-92
برای دانلود تقویم اجرایی سال تحصیلی 93-92 دبستان نیک اختر دوره ی اول -دوره ی دوم اینجا کلیک کنید.

تقویم اجرایی 92-91
برای دانلود تقویم اجرایی سال تحصیلی 92-91 دبستان نیك اختر شعبه 1و 2   اینجا کلیک كنید.
 
نقشه سایت