اخبار/مقالات
كادر اداری اجرایی نیک اختر

آقای  حسن نژاد رنجبر مدیر و موسس نیک اختر دوره ی اول

آقای صنعتی معاون آموزشی نیک اختر دوره ی اول

آقای برکم معاون آموزشی نیک اختر دوره ی اول

آقای حسن نژاد رنجبر موسس نیک اختر دوره ی دوم

آقای علم دوست مدیر نیک اختر دوره ی دوم

آقای خانی زاده معاون آموزشی نیک اختر دوره ی دوم

 
نقشه سایت