اخبار/مقالات
فعالیتهای فوق برنامه


عنوان كلاس

ردیف

كامپیوتر

1

زبان

2

روباتیك

3

شطرنج

4

شنا

5عناوین كلاسهای فوق برنامه

عنوان كلاس

ردیف

كامپیوتر

1

زبان

2

روباتیك

3

شطرنج

4

شنا

5

 
نقشه سایت