مطالب آموزنده
نوروز

برای خواندن مطلب نوروز اینجا کلیک نمایید.


نکات آموزشی

نکات آموزشی در مورد نوجوانان


مطالعه
نکاتی در مورد روشهای صحیح مطالعه،برنامه ریزی و مرور مطالب و..............

                                                                                                      کمیته فرهنگی انجمن اولیا و مربیان

آیا تیز هوشان باید در مدارس جداگانه تحصیل كنند؟

برای دریافت این مطلب اینجا كلیك نمایید


كلید های گفتن و شنیدن

برای دریافت این مطلب خواندنی و مفید(كلید های گفتن و شنیدن) اینجا كلیك نمایید.

کمیته فرهنگی انجمن اولیا و مربیان


در مورد كمال گرایی

در مورد كمال گرایی بیشتر بدانیم


امنیت و آرامش درون شماست

آموختن مذكر بودن

آموختن مذكر بودن

 
نقشه سایت