آزمون آنلاین/مسابقه
 

پیک نوروزی پیام های آسمان پایه نهم

لطفا با دقت به سوالات پاسخ دهید

     
   
آزمون آنلاین/مسابقه
 

پیک نوروزی پیام شیمی پایه نهم

لطفا با دقت به سوالات پاسخ دهید .

     
   
آزمون آنلاین/مسابقه
 

پیک نوروزی عربی پایه نهم

لطفا با دقت به سوالات پاسخ دهید .

     
   
آزمون آنلاین/مسابقه
 

پیک نوروزی تاریخ پایه نهم


     
   
آزمون آنلاین/مسابقه
 

پیک نوروزی پیام مطالعات پایه نهم

لطفا با دقت به سوالات پاسخ دهید

     
   
اخبار/مقالات
 
تمرین ریاضی
تمرین ریاضی پایه ی نهم لطفا پاسخ را به صورت کتبی بعد از تعطیلات عید به معلم مربوطه تحویل دهید.
     
   
آزمون آنلاین/مسابقه
 

پیک نوروزی ادبیات پایه نهم

لطفا با دقت به سوالات پاسخ دهید .

     
   
آزمون آنلاین/مسابقه
 

پیک نوروزی زبان انگلیسی پایه نهم

لطفا با دقت به سوالات پاسخ دهید.

     
   
آزمون آنلاین/مسابقه
 

پیک نوروزی فیزیک پایه نهم

لطفا با دقت به سوالات پاسخ دهید

     
   
آزمون آنلاین/مسابقه
 

پیک نوروزی زیست پایه نهم

لطفا با دقت به سوالات پاسخ دهید