آزمون آنلاین/مسابقه

پیک نوروزی پیام های آسمان پایه نهم

لطفا با دقت به سوالات پاسخ دهید

 
آزمون آنلاین/مسابقه

پیک نوروزی پیام شیمی پایه نهم

لطفا با دقت به سوالات پاسخ دهید .

 
آزمون آنلاین/مسابقه

پیک نوروزی عربی پایه نهم

لطفا با دقت به سوالات پاسخ دهید .

 
آزمون آنلاین/مسابقه

پیک نوروزی تاریخ پایه نهم


 
آزمون آنلاین/مسابقه

پیک نوروزی پیام مطالعات پایه نهم

لطفا با دقت به سوالات پاسخ دهید

 
اخبار/مقالات
تمرین ریاضی
تمرین ریاضی پایه ی نهم لطفا پاسخ را به صورت کتبی بعد از تعطیلات عید به معلم مربوطه تحویل دهید.
 
آزمون آنلاین/مسابقه

پیک نوروزی ادبیات پایه نهم

لطفا با دقت به سوالات پاسخ دهید .

 
آزمون آنلاین/مسابقه

پیک نوروزی زبان انگلیسی پایه نهم

لطفا با دقت به سوالات پاسخ دهید.

 
آزمون آنلاین/مسابقه

پیک نوروزی فیزیک پایه نهم

لطفا با دقت به سوالات پاسخ دهید

 
آزمون آنلاین/مسابقه

پیک نوروزی زیست پایه نهم

لطفا با دقت به سوالات پاسخ دهید

 
 
نقشه سایت