مدیریت
مدیریت

چشم انداز
بهترین مجتمع آموزشی در كشور وپیشرو در ارائه خدمات آموزشی وپرورشی ماموریت پرورش دانش آموزانی پایبند به اخلاق ،خداجو ،مسئولیت پذیر ،خلاق، با مهارت ویادگیری مستمر ومادام العمر واثربخشی مثبت در جامعه .
اهداف تربیتی
1-   بیداری فطرت خداجوی دانش آموزان وهدایت آنان به سوی پروردگار
2-   درك مفاهیم اساسی دینی وعلوم روز وشناخت فرهنگ ملی
3-   پرورش شخصیت معقول ومطلوب
4-   ایجاد فضای رشد خلاقیت كودكان
5-   ایجاد انگیزه برای یادگیری ورسیدن به این هدف سازمان ملل كه یادگیری مادام العمر تحقق یابدودانش آموزان به سمت خود فراگیری پیش روند
6-    پرورش ذوق هنری وتوجه به زیباییها وایجاد مهارتهای زبان ومهارتهای زندگی
7-   آشنایی با خود ومحیط زیست و بكار گیری علوم برای زندگی در محیط
8-   آماده كردن دانش آموزان برای زندگی بر اساس شهروندی صادق ،كارا
تلاشگر وخدامحور
9-با توجه به ضرورت تحول درتمامی امور در قرن انفجار اطلاعات كه زیر ساخت آن در IT می باشد به زعم سازمان ملل كه بیسوادی راعدم یاد داشتن كامپیوتر ویك زبان خارجی دانسته محور كلیه فعالیتهابهره گیری از IT میبا شد وآموزش زبان انگلیسی نیز جهت تحقق این امرمد نظر قرار گرفته است.

   مدرسه فوق در سال 1386 باهمت موسس آن  ،آقای احمدحسن نژاد رنجبر شروع بكار نمود.

این مدرسه با بهره گیری از اهداف جدید تربیتی وبا رویكرد فن آوری اطلاعات وبا توجه به بحث جدی خلاقیت ،تحقیق وپژوهش را سر لوحه كار خویش قرار داده وبا طرحها وبرنامه های شاد وخلاق بدنبال شكوفایی استعدادهای نونهالان عزیز می باشد.

 
نقشه سایت